30. Podunavski psihijatrijski simpozij – PRVA OBAVIJEST

Podunavska Psihijatrijska Asocijacija (PPA)
u saradnji sa:
Međunarodnom akademijom nauka i umjetnosti u
Bosni i Hercegovini – Razred za medicinske nauke
Univerzitetskim kliničkim centrom (UKC) Tuzla –
Klinika za psihijatriju
Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli
Udruženjem psihijatara Tuzlanskog kantona (UPTK)
Udruženjem psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH)
Hrvatskim društvom za kreativnu psihofarmakoterapiju i biološku
psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ)

Organizuju međunarodni hibridni simpozij:
Podunavski psihijatrijski simpozij

MKB 11 I KREATIVNA FARMAKOTERAPIJA U
PSIHIJATRIJI: IZAZOVI I PERSPEKTIVE

Tuzla, Bosna i Hercegovina
28. – 29. oktobar /listopad, 2022.
Hotel Salis