O nama

Poštovane koleginice i kolege

Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini osnovano je tokom međunarodnog 2. Kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u oktobru 2007. godine, te je, nakon procesa registraracije, zvanično započelo sa radom 17. marta 2008. godine. Udruženje je dobrovoljna organizacija stručnjaka koji se bave psihijatrijom u Bosni i Hercegovini (doktora medicine specijalista psihijatrije i neuropsihijatrije, doktora medicine na specijalizaciji psihijatrije i doktora medicine koji nisu navedeni specijalisti ili na navedenoj specijalizaciji, ali su zaposleni u ustanovama koje su specijalizovane za oblast mentalnog zdravlja).

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su: 

  1. praćenje razvoja i postignuća psihijatrijske i srodnih nauka i upoznavanja članova sа tim postignućima sa ciljem unapređenja njihovih stručnih sposobnosti, stvaranja materijalnih uslova za naučno-istraživački rad na području psihijatrije i srodnih disciplina, razvijanja etičke svijesti-morala, odgovornosti i svijesti članova Udruženja u skladu sa Kodeksom etike zdravstvenih radnika Bosne i Hercegovine,
  2. razmjena iskustava sa odgovarajućim stručnim organizacijama i institucijama u svijetu i Svjetskom psihijatrijskom asocijacijom,
  3. stručna izdavačka djelatnost sa svrhom informisanja svojih članova i cijele javnosti o razvoju psihijatrijske nauke i prakse,
  4. razmjena iskustava sа udruženjima psihijatrijskih bolesnika, njihovih porodica i drugih udruženja građana u zajednici u kojoj oboljeli žive, kao i saradnja sa sličnim organizacijama,
  5. vođenje precizne baze podataka.

 

Od samih početaka Udruženje aktivno radi u više pravaca: kontinuirana promocija u zemlji, regionu i na internacionalnom planu, popularizacija članstva među kolegama iz psihijatrijske struke u cijeloj Bosni i Hercegovini; organizovanje i održavanje stručnih psihijatrijskih skupova u Bosni i Hercegovini (kongresi i godišnji simpozijumi Udruženja) kao i koorganizacija svih značajnih skupova iz oblasti psihijatrije i mentalnog zdravlja u našoj zemlji; aktivna uloga u Svjetskoj psihijatrijskoj asocijaciji (WPA), kao punopravni član i Evropskoj psihijatrijskoj asocijaciji (EPA), kao punopravni član u Savjetu nacionalnih psihijatrijskih asocijacija;  kontinuirana saradnja sa drugim nacionalnim i internacionalnim asocijacijama (Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Udruženje psihijatara Srbije, Makedonska psihijatrijska asocijacija, Danubina, PAEEB, BHAAS, Tursko društvo za psihofarmakologiju, Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, i druga); website Udruženja ima kontinuitet promocije Udruženja i njegovih aktivnosti.

Uvjeren sam da će Udruženje i u narednom periodu nastaviti sa unapređenjem svojih aktivnosti, ali i da će se obogatiti novima, poput formiranja sekcija Udruženja, koje bi se bavile specifičnim oblastima u psihijatriji i povezivale sa srodnim sekcijama unutar Evropske i Svjetske psihijatrijske asocijacije. Posebnu pažnju posvetit ćemo nastavku podrške i širem uključenju mladih kolega u aktivnosti Udruženja, kroz sekcije, internacionalne razmjene, podršku grantovima za učešće na prestižnim internacionalnim seminarima ili školama i uključenje u internacionalne asocijacije koje unapređuju edukaciju i znanja kolega na specijalizaciji ili na počecima sticanja njihovog samostalnog specijalističkog iskustva. Takođe, nastojat ćemo da Udruženje dobije svoje periodično glasilo, radi informisanja svih članova o aktuelnostima u Udruženju i asocijacijama sa kojima tijesno sarađujemo, kao nastavka ranijih planova razvoja našeg Udruženja.

Pozivam Vas da nam se pridružite, a članovima Udruženja, uz zahvalnost na kontinuitetu članstva, upućujem poziv da i nadalje produže svoje članstvo.

 

Prof. dr med. sc. Izet Pajević

Predsjednik Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini

pajevicSign