O nama

Poštovane kolegice i kolege,

Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini, osnovano je u oktobru 2007. godine, te je, nakon procesa registriracije, zvanično započelo s radom 17. marta 2008. godine.

Udruženje je dobrovoljna organizacija stručnjaka koji se bave psihijatrijom u Bosni i Hercegovini (doktora medicine specijalista psihijatrije i neuropsihijatrije, doktora medicine na specijalizaciji psihijatrije i doktora medicine koji nisu navedeni specijalisti ili na navedenoj specijalizaciji, ali su zaposleni u ustanovama koje su specijalizovane za oblast mentalnog zdravlja).

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

  • praćenje razvoja i postignuća psihijatrijske i srodnih nauka i upoznavanja članova sа tim postignućima sa ciljem unapređenja njihovih stručnih sposobnosti, stvaranja materijalnih uslova za naučno-istraživački rad na području psihijatrije i srodnih disciplina, razvijanja etičke svijesti-morala, odgovornosti i svijesti članova Udruženja u skladu sa Kodeksom etike zdravstvenih radnika Bosne i Hercegovine,
  • razmjena iskustava sa odgovarajućim stručnim organizacijama i institucijama u svijetu i Svjetskom psihijatrijskom asocijacijom,
  • stručna izdavačka djelatnost sa svrhom informisanja svojih članova i cijele javnosti o razvoju psihijatrijske nauke i prakse,
  • razmjena iskustava sа udruženjima psihijatrijskih bolesnika, njihovih porodica i drugih udruženja građana u zajednici u kojoj oboljeli žive, kao i saradnja sa sličnim organizacijama,
  • vođenje precizne baze podataka.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i stiče se učlanjenjem od dana upisa u registar članova Udruženja, popunjavanjem Pristupnice i uplatom godišnje članarine.

Od samih početaka Udruženje aktivno radi u više pravaca: kontinuirana promocija u zemlji, regionu i na internacionalnom planu, popularizacija članstva među kolegama iz psihijatrijske struke u cijeloj Bosni i Hercegovini; organizovanje i održavanje stručnih psihijatrijskih skupova u Bosni i Hercegovini (Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine i godišnji simpozijum Udruženja-Psihijatrijski dani) kao i koorganizacija važnih skupova iz oblasti psihijatrije i mentalnog zdravlja u našoj zemlji (Simpozij iz biološke psihijatrije/psihofarmakologije, Mostarska psihijatrijska subota, Alkohološki simpozijumi, BHAAS dani i drugi) ; aktivna uloga u Svjetskoj psihijatrijskoj asocijaciji (WPA), kao punopravni član i Evropskoj psihijatrijskoj asocijaciji (EPA), kao punopravni član u Savjetu nacionalnih psihijatrijskih asocijacija, ali i kontinuirana saradnja sa drugim nacionalnim i internacionalnim asocijacijama (Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Udruženje psihijatara Srbije, Danubina, PAEEB, BHAAS, Tursko društvo za psihofarmakologiju, i druga); website Udruženja ima kontinuitet sa promocijom Udruženja i njegovih aktivnosti i saradnji.

Nakon izuzetnog uspijeha međunarodnog IV Kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine, održanog u novembru u Banjoj Luci, raduje me jer ćemo u septembru 2018. godine nastaviti sa tradicijom održavanja godišnjeg simpozijuma Udruženja, XVI Psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine, međunarodnog karaktera. Udruženje će ići u pravcu daljeg unapređenja svojih aktivnosti, pa je u planu formiranje nekih od sekcija unutar Udruženja, koje bi se bavile specifičnim oblastima u psihijatriji. Posebna pažnja i dalje će se posvetiti podršci i širem uključivanju mladih kolega u aktivnosti Udruženja, koje je uvijek podsticalo i podržavalo mlade psihijatre u njihovim nastojanjima da unaprijede svoje znanje na internacionalnim skupovima (škole, seminari, kursevi i drugo). Vjerujem da će Udruženje dobiti svoje periodično glasilo, radi informisanja svih članova o aktuelnostima u Udruženju i asocijacijama sa kojima tijesno sarađujemo..

Zato mi je čast nam je da Vas pozovem da nam se pridružite, a članovima Udruženja, uz zahvalnost na kontinuitetu članstva, upućujem poziv da produže svoje članstvo i nadalje.