Bosanski
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Sažeci

Naučni odbor poziva autore da prijave sažetke za razmatranje i njihovo uključivanje u program. Autori su obavezni slijediti postavljene smjernice za prijavu sažetaka. Sažeci koji nisu prijavljeni u skladu sa smjernicama neće biti razmatrani za prezentiranje.

Obrazac za prijavu sažetaka - bosanski, srpski, hrvatski»

Obrazac za prijavu sažetaka - engleski »

Krajnji rok za slanje sažetaka je produžen do 31. jula/srpnja 2012. Nakon ovog datuma sažeci neće biti prihvaćani.

Obavijest o prihvatanju ili odbijanju sažetaka od Naučnog/znanstvenog odbora bit će na web stranici 15. august/kolovoz 2012. i bit će poslana elektronskom poštom korespondirajućem autoru do 31. augusta/kolovoza 2012.

Upute autorima za slanje sažetaka »