XVI Nacionalni Kongres Udruženja psihijatara Srbije

XVI Nacionalni Kongres Udruženja psihijatara Srbije


sa međunarodnim učešćem


PSIHIJATRIJA TOKOM COVID-19 PANDEMIJE
– IZAZOVI I PERSPEKTIVE


Hotel Mona Plaza
19. – 22. maj 2022.
Beograd

Poštovane kolege, dragi prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da vas pozovemo da uzmete učešće na našem XVI Nacionalnom Kongresu Udruženja psihijatara Srbije, koji će se održati u periodu 19. – 22. maja ove godine u Beogradu. Naša želja je da se Kongres održi na uobičajen nači, “uživo”, i nadajmo se da će tako i biti, ali za svaki slučaj biće obezbeđena i tzv. ” hibridna forma”. Pored domaćih, na Kongresu će uzeti učešće brojni strani i eksperti iz našeg regiona.

Ovom prilikom vas i pozivamo da prijavite apstrakte za “Poster sesiju” Kongresa. Apstrakti će biti štampani u posebnom broju časopisa “Engrami”. Rok za slanje apstrakta je 31.03.2022. (više informacija za pripremu apstrakata se nalaze u prilogu ovog poziva). Apstrakte možete slati na e-mail adresu kongresUPS2022@gmail.com.

Uvereni smo da će naš XVI Nacionalni Kongres biti dobra prilika da psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, lekari na specijalizaciji i svi ostali koji su uključeni u zaštitu mentalnog zdravlja razmene ideje i veštine iz naše struke, uvek prepune izazova i otvorenih pitanja.

Dobro došli!

 

 

Prof. dr Goran Mihajlović

Predsednik UPS

Prof. dr Olivera Vuković

Sekretar UPS

Doc. dr Čedo Miljević

Podpredsednik UPS

 

Informacija za pripremu apstrakata

Tekst rada prirediti u programu za obradu teksta Word, latinicom, sa dvostrukim proredom, isključivo fontom Times New Roman i veličinom slova 12 tačaka (12 pt). Margine podesiti na 25 mm, veličinu stranice na format A4, a tekst kucati sa levim poravnanjem i uvlačenjem svakog pasusa za 10 mm, bez deljenja reči (hifenacije). Ne koristiti tabulatore i uzastopne prazne karaktere (spaces) radi poravnanja teksta, već alatke za kontrolu poravnanja na lenjiru i Toolbars. Posle svakog znaka interpunkcije staviti samo jedan prazan karakter. Ako se u tekstu koriste specijalni znaci (simboli), koristiti font Symbol.

Naslovna strana. Na posebnoj, prvoj stranici rukopisa treba navesti sledeće:

  • naslov rada bez skraćenica;
  • puna imena i prezimena autora (bez titula) indeksirana brojevima;
  • zvaničan naziv ustanova u kojima autori rade i mesto, i to redosledom koji odgovara indeksiranim brojevima autora.

Kratak sadržaj. Priložiti kratak sadržaj rada obima do 300 reči.

Za originale radove kratak sadržaj treba da ima sledeću strukturu: Uvod, Cilj rada, Metod rada, Rezultati i Zaključak. Svaki od navedenih segmenata pisati kao poseban pasus koji počinje boldovanom reči Uvod, Cilj rada, Metod rada, Rezultati, Zaključak. Navesti najvažnije rezultate (numeričke vrednosti) statističke analize i nivo značajnosti. Zaključak ne sme biti uopšten, već mora biti direktno povezan sa rezultatima rada.

Za prikaze bolesnika sažetak treba da ima sledeće delove:Uvod (uposlednjoj rečenici navesti cilj), Prikaz bolesnika i Zaključak. Segmente rada takođe pisati kao poseban pasus koji počinje boldovanom reči Uvod, Prikaz bolesnika, Zaključak.

Za ostale tipove radova sažetak nema posebnu strukturu.

Ključne reči. Ispod kratkog sadržaja navesti ključne reči (od tri do šest). Ne treba da se ponavljaju reči iz naslova, a ključne reči treba da budu relevantne ili opisne. U izboru ključnih reči koristiti Medical Subject Headings – MeSH (http://gateway.nlm.nih.gov).

Više detalja vezanih za pripremu rada pogledati na https://www.engrami.rs/uputstvo-autorima/

Slanje rukopisa. Rukopis dostaviti elektronski na adresu kongresUPS2022@gmail.com.

Rok za slanje: 31.03.2022.